Swieccy Misjonarze Komboniane

Nowa ekipa koordynująca ŚMK w Polsce

Equipo coordinador PoloniaW dniach 15-17 listopada 2013 w Krakowie odbyło się spotkanie Świeckich Misjonarzy Kombonianów. Jego tematem była misyjność. Rozważaliśmy, co znaczy dla nas misja, w jaki sposób możemy działać na rzecz misji w kraju i za granicą oraz była przedstawiona  prezentacja o Sprawiedliwym Handlu i Czarnej Liście Firm. W sobotę wieczorem udaliśmy się do nowohuckiej Mogiły (w miejsce gdzie Jan Paweł II pierwszy raz użył określenia „nowa ewangelizacja”) i wzięliśmy udział we mszy pod przewodnictwem bp. Grzegorza Rysia w ramach Forum Ewangelizacyjnego. Bardzo ważnym wydarzeniem było wybranie nowej ekipy koordynującej. Dziękujemy bardzo Ewie i Tomkowi za pełnienie tych ważnych funkcji w ostatnim czasie i witamy na nowych stanowiskach: Anię Obyrtacz jako koordynatora i Michała Kędziora jako ekonoma! Także nasz o. Maciej Zieliński, z powodu nadchodzącego wyjazdu, ustąpił ze swojej funkcji odpowiedzialnego za ŚMK na rzecz o. Krzysztofa Zębika, który przybył do nas niedawno z Warszawy.

Przez ŚMK w Polsce

Doświadczenie wspólnotowe ŚMK

CLM Poland4 listopada trzy Świeckie Misjonarki Kombonianki rozpoczęły ostatni etap bezpośredniego przygotowania do wyjazdu na misje. Jest to czas naszego doświadczenia wspólnotowego. Od dziś tworzymy swoją małą wspólnotę, mieszkając w domu Misjonarzy Kombonianów w Krakowie. Te cztery miesiące, które razem spędzimy, mają na celu jeszcze lepsze przygotowanie nas do pracy na misji w Ugandzie, gdzie wyjedziemy w następnym roku.

Doświadczenie wspólnotowe to czas wzrastania w wierze i wzajemnego ubogacania się. Będzie to dla nas z pewnością bardzo ciekawe doświadczenie, w trakcie którego będziemy miały okazję poznać się jeszcze lepiej, nauczyć się żyć ze sobą, dzielić się każdą chwilą, radościami i smutkami.

Ostatni okres przygotowania do wyjazdu to czas bardzo aktywny, obfity w różnego rodzaju działania – przynajmniej takie są plany! Będziemy zdobywać potrzebną nam wiedzę, ale też angażować się w różne inicjatywy. Przede wszystkim wciąż będziemy wzrastać i umacniać się w wierze. Rozpoczynamy kurs biblijno-teologiczny, który ma na celu przybliżenie nam najważniejszych kwestii, tematów dotyczących wiary, religii, Pisma Św. Wiedza, którą zdobędziemy będzie nam służyć zarówno w pracy na misjach, jak i tutaj w Polsce.

Będziemy również kontynuować poznawanie osoby, duchowości i charyzmatu św. Daniela Comboniego, ucząc się jak kochać tych, którzy są obok nas – tych najbiedniejszych i najbardziej opuszczonych. A nauczyć się tego można jedynie poprzez konkretne uczynki, działania, dlatego też ważną kwestią jest zaangażowanie w wolontariat. Każda z nas rozpocznie wolontariat w różnych placówkach, bo pomoc w odległych krajach trzeba rozpocząć już tutaj, na polu lokalnym. Trzeba umieć dostrzegać tych, którzy są blisko, na miejscu.

Oczywiście bardzo ważne miejsce zajmuje kurs języka. Ponieważ w naszym miejscu docelowym (w Ugandzie) językiem urzędowym jest angielski, dlatego też rozpoczniemy kurs tego języka już w Polsce, by uniknąć bariery językowej na miejscu. Do tego będziemy brać czynny udział w animacjach misyjnych prowadzonych przez Misjonarzy Kombonianów oraz pomagać im w spotkaniach i rekolekcjach.

Ostatnie miesiące przed wyjazdem to czas bardzo zakręcony, bo trzeba załatwić naprawdę dużo spraw formalnych. Każda z nas musi spotkać się ze swoim biskupem diecezjalnym, by poinformować go o wyjeździe. Odwiedzimy też Centrum Formacji Misyjnej, by spotkać inne osoby przygotowujące się do wyjazdu (świeckich, księży diecezjalnych, zakonnice).

Jak widać czeka nas sporo zajęć i pracy. Wiemy, że te cztery miesiące miną bardzo szybko i nadejdzie czas upragnionego wyjazdu i trzeba się będzie żegnać. Mamy nadzieję, że będzie to dobry czas dla każdej z nas, czas obfity zarówno w pracę, naukę jak i wzrost duchowy. By tak było, prosimy wszystkich o modlitwę za naszą wspólnotę, za każdą z nas.

Asia Owanek, Świecka Misjonarka Kombonianka

Kolejna polska ŚMK

10. października u Kombo w Krakowie świętowaliśmy nie tylko uroczystość św. Daniela Comboniego, ale także wstąpienie Moniki Krasoń do ruchu Świeckich Misjonarzy Kombonianów. Odbyło się to podczas uroczystej Mszy Świętej, sprawowanej przez o. Gianniego Gaiga – reprezentanta wikariusza generalnego, w obecności Kombonianów ze wspólnoty warszawskiej i krakowskiej wraz z rodzinami oraz przedstawicieli ŚMK. Najważniejszym momentem dla Moniki była modlitwa, będąca aktem dobrowolnego, świadomego przystąpienia do ruchu. Wyraziła wdzięczność za życie, powołanie, talenty, którymi została obdarzona przez Boga, a także wspomniała o trudnościach w wyborze powołania i fakt, że za wzorem św. Daniela Comboniego opowiedziała się za misjami. Był to bardzo piękny i wzruszający moment. To wydarzenie stało się dla wielu okazją do refleksji i przemyśleń nad własnym powołaniem.